Trwa ładowanie...
d3xwlre
na luzie
27-03-2017 11:01

Regulamin konkursu Horizon Zero Dawn

Poniżej znajdziecie regulamin obowiązujący w konkursie Horizon Zero Dawn.

d3xwlre
d3xwlre
  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) jest Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000580004 posiadająca NIP: 527-26-45-593 oraz kapitał zakładowy w wysokości 317.957.850 zł (opłacony w całości) (dalej „Organizator”).
1.2 Fundatorem nagród w Konkursie jest MSLGROUP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000288123, posiadająca NIP 521-345-86-65 oraz kapitał zakładowy w wysokości 772.500 zł (dalej „Fundator”).
1.3 Konkurs organizowany jest pod nazwą „Horizon Zero Dawn”.
1.4 Konkurs rozpoczyna się w dniu 27.03107 o godzinie 11:00 a kończy się dnia 02.04.2017 o godzinie 11:00 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).
1.5 Konkurs organizowany jest na stronie internetowej gry.wp.pl (dalej „Strona Konkursowa”).
1.6 Organizator Konkursu powoła komisję konkursową, w której skład wejdą przedstawiciele Organizatora. Do zadań Komisji Konkursowej należy stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego regulaminu.
1.7 Fundator nagród w Konkursie składa określone w Regulaminie przyrzeczenie publiczne oraz jest wyłącznie odpowiedzialny za ufundowanie Nagród w Konkursie oraz ich realizację na rzecz zwycięzców.

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1 Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”), może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
2.1.1 jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2.1.2 wykona zadanie konkursowe (dalej „Zadanie Konkursowe”);
2.1.3 prześle Zadanie Konkursowe poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej Zadanie Konkursowe, o którym mowa w ust. 3.1 Regulaminu na adres gry@serwis.wp.pl;
2.1.4 nie jest pracownikiem lub osobą współpracującą na innej podstawie niż stosunek pracy, Organizatora i/lub Fundatora ani członkiem ich rodzin; przez rodzinę rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia;
2.1.5 zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  1. ZASADY KONKURSU
d3xwlre

3.1 Zadanie Konkursowe polega na: wykonaniu własnego autorskiego zdjęcia wykonanej własnoręcznie i z dowolnych przedmiotów konstrukcji, rysunku lub innej formy przypominającej maszyny z gry „Horizon Zero Dawn”, oraz kreatywne nazwanie swojej pracy.
3.2 Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez: wykonanie Zadania Konkursowego oraz przesłanie Zadania Konkursowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres gry@serwis.wp.pl
3.3 Uczestnik może dostarczyć w Czasie Trwania Konkursu nie więcej niż jedno Zadanie Konkursowe.
3.4 Przesyłając ZgłoszenieUczestnik zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszego regulaminu i potwierdza, iż udział w Konkursie następuje na warunkach wskazanych w niniejszym regulaminie. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na ustanowione dla Konkursu konto korespondencyjne.
3.5 Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku wykonania Zadania Konkursowego, dokonania zgłoszenia w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem oraz innego naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszego regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres e-mail, z którego zostało dokonane Zgłoszenie. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.
3.6

  1. PRAWA AUTORSKIE (LICENCJA)

4.1 Uczestnik Konkursu przesyłając Zgłoszenie w Konkursie oświadcza, iż przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.), a także innych praw niezbędnych do Zadania Konkursowego, w tym opublikowania Zadania Konkursowegow sieci Internet. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest autorem lub współautorem Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, iż dysponuje wszelkimi prawami oraz wymaganymi zgodami w tym od autorów, współautorów i/lub właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, niezbędnymi do wykorzystania Zadania Konkursowego zgodnie z niniejszym regulaminem, w tym opublikowania w sieci Internet.
4.2 Uczestnik Konkursu, któremu nie będą przysługiwały prawa do Zadania Konkursowego jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora i/lub Fundatora w związku z jego wykorzystaniem, w
4.3 tym opublikowaniem w sieci Internet, w szczególności do poniesienia opłat za zamieszczenie i udostępnienie w sieci Internet na rzecz autorów, współautorów i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
4.4 W przypadku, gdy w ramach Zadania Konkursowego zostanie wykorzystany wizerunek osób trzecich Uczestnik Konkursu zobowiązuje się posiadać zgodę osób przedstawionych w tych materiałach na rozpowszechnianie ich wizerunku.
4.5 Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator i/lub Fundator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do Zadania Konkursowego.
4.6 Poprzez akceptację niniejszego regulaminu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie, zamieszczenie i rozpowszechnianie przez Organizatora i/lub Fundatora Zadania Konkursowego w okresie trwania i po zakończeniu Konkursu na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności następujących:
4.6.1 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
4.6.2 w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
4.6.3 w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 4.5.2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności wprowadzanie do pamięci komputera, rozpowszechnianie w sieci Internet..
4.7 Organizator ma prawo usunąć Zadania Konkursowe, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa lub i/lub dobre imię oraz renomę Organizatora lub Fundatora, prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.
4.8 Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenia, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa lub i/lub dobre imię oraz renomę Organizatora, prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.
4.9 Każdy Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo organizacji zbiorowego zarządzania prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla wszelkich twórców Zgłoszenia.

  1. ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
d3xwlre

5.1 Dostarczanie Zadań Zgłoszeń jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Konkursu. Decyduje czas wpłynięcia Zgłoszeniado Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
5.2 Uczestnik może przesłać nie więcej niż jedno Zgłoszenie w Czasie Trwania Konkursu.
5.3 W Konkursie zostaną wyłonione trzy nagrodzone Zgłoszenia Konkursowe, przy czym zostanie wyłoniony jeden zwycięzca Nagrody I Stopnia oraz dwóch zwycięzców nagrody II Stopnia.
5.4 Kryteria oceny, którymi kierować się będzie Komisja Konkursowa to pomysłowość i kreatywność.
5.5 Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
5.6 Organizator sporządzi i będzie przechowywać przez 60 dni od momentu rozstrzygnięcia Konkursu listę i dane nagrodzonych Uczestników.
5.7 Organizatorowi przysługuje prawo wyboru alternatywnego nagrodzonego Uczestnika, spośród Uczestników, w przypadku, gdy:
5.7.1 nagrodzony Uczestnik nie skontaktuje się z Organizatorem w trybie określonym w niniejszym regulaminie celem realizacji prawa do Nagrody;
5.7.2 nagrodzony Uczestnik nie jest uprawniony do udziału w Konkursie;
5.7.3 Organizator nie otrzyma od nagrodzonego Uczestnika, w momencie wskazanym przez Organizatora wszystkich ustalonych dokumentów lub danych lub uzyska niepoprawne dokumenty lub dane;
5.7.4 Organizator uzyska wiarygodną informację, że Zadanie Konkursowe narusza warunki niniejszego regulaminu;
5.7.5 nagrodzony Uczestnik wygrał już nagrodę w Konkursie.

  1. NAGRODY

6.1 W Konkursie zostały przewidziane następujące nagrody:
6.1.1 Dla Zwycięzcy Nagrody I Stopnia - konsola PlayStation 4 1TB w zestawie z grą Horizon Zero Dawn o wartości 1549 złotych brutto + nagroda pieniężna w wysokości 172 zł;
6.1.2 Dla każdego z dwóch Zwycięzców Nagrody II Stopnia – zestaw gadżetów Horizon Zero Dawn (plecak, czapka, koszulka) o wartości 134,05 złotych brutto + nagroda pieniężna w wysokości 15 zł.
6.2 Zwycięzca nie może przekazać prawa do nagrody innej osobie.
6.3 Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na równowartość pieniężną.
6.4 Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej mailowo na adres, z którego zostało dokonane Zgłoszenie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.
6.5 Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem w terminie kolejnych 14 dni roboczych, liczonych od dnia i godziny, w którym nastąpiło przesłanie na jego adres e-mail informacji o wygranej, pod rygorem utraty prawa do nagrody, celem ustalenia wszystkich danych i terminów koniecznych do skutecznej realizacji prawa do nagrody.
6.6 Zwycięzca zobowiązany jest do podpisania wszelkich wymaganych dokumentów niezbędnych w celu realizacji prawa do nagrody.
6.7 Organizator zastrzega sobie prawo żądania od Zwycięzcy dodatkowych danych ponad wskazane wcześniej, jeżeli będą one niezbędne w celu przekazania nagrody lub opłacenia ewentualnego podatku.
6.8 Imię i nazwisko zwycięzcy wraz z Zadaniem Konkursowym, które otrzymało nagrodę, zostanie zamieszczone na Stronie Konkursowej zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, na co Uczestnik wyraża zgodę.
6.9 Zwycięzca nieodwołalnie traci prawo do nagrody, jeżeli:
6.9.1 nie potwierdzi realizacji prawa do nagrody w terminie ustalonym przez Strony;
6.9.2 przekaże Organizatorowi nieprawdziwe dane;
6.9.3 nie dopełni obowiązków przewidzianych w niniejszym regulaminie;
6.9.4 naruszy postanowienia Rozdziału 4 niniejszego regulaminu;
6.9.5 w innych wypadkach określonych w niniejszym regulaminie.
6.10 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy z przyczyn od niego niezamierzonych, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez Zwycięzcę.
6.11 Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości Nagrody.

  1. OBOWIĄZEK PODATKOWY
d3xwlre

7.1 W przypadku, gdy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zdobywca nagrody będzie miał obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych nagroda zostanie wydana Zwycięzcy po potrąceniu kwoty podatku dochodowego.
7.2 Mając na uwadze postanowienia ustępu powyżej pieniężna część nagród zostanie pobrana przez Fundatora na poczet 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanej w Konkursie nagrody i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego od łącznej wartości nagrody oznacza, że pieniężna część nagrody nie będzie wydawana Zwycięzcy.

  1. DANE OSOBOWE

8.1 Dane Osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez administratora danych osobowych jedynie w celu doraźnym, tj. w celu realizacji Konkursu (wyłonienie zwycięzcy i przekazania nagrody) i zostaną trwale usunięte po zakończeniu Konkursu i okresu reklamacyjnego.
8.2 Administratorem danych osobowych jest Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000580004 posiadająca NIP: 527-26-45-593 oraz kapitał zakładowy w wysokości 317.957.800 zł (opłacony w całości).
8.3 Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie oraz że Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.
8.4 Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail gry@serwis.wp.pl wiadomość o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości muszą zostać zawarte imię i nazwisko Uczestnika oraz adres e-mail i używany w Konkursie. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek nagrody.

  1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
d3xwlre

9.1 Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres gry@serwis.wp.pl . Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji). Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie nie będą rozpatrywane.
9.2 Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
9.3 O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
9.4 Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 Niniejszy regulamin jest dokumentem określającym zasady Konkursu. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowania mają odpowiednie przepisy prawa.
10.2 Organizator nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie gwarantuje braku utraty danych lub uszkodzeń podczas lub po transmisji.
10.3 Organizator nie gwarantuje braku opóźnień lub jakichkolwiek przeszkód w komunikacji z Uczestnikami Konkursu
10.4 Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu wyłącznie z ważnych powodów, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator w miarę posiadanych możliwości technicznych zobowiązuje się poinformować Uczestników o dokonanej zmianie
10.5 Organizator ustanawia adres korespondencyjny dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem gry@serwis.wp.pl

d3xwlre
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3xwlre
Więcej tematów